LEGEA nr. 455 din 18 iulie 2001 privind semnătura electronică

Text publicat în M.Of. al României.
În vigoare de la 31 iulie 2001

Formă aplicabilă de la 31 iulie 2001 până la 29 aprilie 2014, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din
Monitorul Oficial, Partea I nr. 316 din 30 aprilie 2014

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale
SECŢIUNEA 1: Principii generale

Art. 1
Prezenta lege stabileşte regimul juridic al semnăturii electronice şi al înscrisurilor în formă electronică, precum şi condiţiile furnizării de servicii de certificare a semnăturilor electronice.

Art. 2
Prezenta lege se completează cu dispoziţiile legale privind încheierea, validitatea şi efectele actelor juridice.

Art. 3
Nicio dispoziţie a prezentei legi nu poate fi interpretată în sensul limitării autonomiei de voinţă şi a libertăţii contractuale a părţilor.

SECŢIUNEA 2: Definiţii

Art. 4

În înţelesul prezentei legi:
1. date în formă electronică sunt reprezentări ale informaţiei într-o formă convenţională adecvată creării, prelucrării, trimiterii, primirii sau stocării acesteia prin mijloace electronice;

2. înscris în formă electronică reprezintă o colecţie de date în formă electronică între care există relaţii logice şi funcţionale şi care redau litere, cifre sau orice alte caractere cu semnificaţie inteligibilă, destinate a fi citite prin intermediul unui program informatic sau al altui procedeu similar;

3. semnătură electronică reprezintă date în formă electronică, care sunt ataşate sau logic asociate cu alte date în formă electronică şi care servesc ca metodă de identificare;

4. semnătură electronică extinsă reprezintă acea semnătură electronică care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este legată în mod unic de semnatar;
b) asigură identificarea semnatarului;
c) este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar;
d) este legată de datele în formă electronică, la care se raportează în aşa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă;

5. semnatar reprezintă o persoană care deţine un dispozitiv de creare a semnăturii electronice şi care acţionează fie în nume propriu, fie ca reprezentant al unui terţ;

6. date de creare a semnăturii electronice reprezintă orice date în formă electronică cu caracter de unicitate, cum ar fi coduri sau chei criptografice private, care sunt folosite de semnatar pentru crearea unei semnături electronice;

7. dispozitiv de creare a semnăturii electronice reprezintă software şi / sau hardware configurate, utilizat pentru a implementa datele de creare a semnăturii electronice;

8. dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice reprezintă acel dispozitiv de creare a semnăturii electronice care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) datele de creare a semnăturii, utilizate pentru generarea acesteia, să poată apărea numai o singură dată şi confidenţialitatea acestora să poată fi asigurată;
b) datele de creare a semnăturii, utilizate pentru generarea acesteia, să nu poată fi deduse;
c) semnătura să fie protejată împotriva falsificării prin mijloacele tehnice disponibile la momentul generării acesteia;
d) datele de creare a semnăturii să poată fi protejate în mod efectiv de către semnatar împotriva utilizării acestora de către persoane neautorizate;
e) să nu modifice datele în formă electronică, care trebuie să fie semnate şi nici să nu împiedice ca acestea să fie prezentate semnatarului înainte de finalizarea procesului de semnare;

9. date de verificare a semnăturii electronice reprezintă date în formă electronică, cum ar fi coduri sau chei criptografice publice, care sunt utilizate în scopul verificării unei semnături electronice;

10. dispozitiv de verificare a semnăturii electronice reprezintă software şi / sau hardware configurate, utilizat pentru a implementa datele de verificare a semnăturii electronice;

11. certificat reprezintă o colecţie de date în formă electronică ce atestă legătura dintre datele de verificare a semnăturii electronice şi o persoană, confirmând identitatea acelei persoane;

12. certificat calificat reprezintă un certificat care satisface condiţiile prevăzute la art. 18 şi care este eliberat de un furnizor de servicii de certificare ce satisface condiţiile prevăzute la art. 20;

13. furnizor de servicii de certificare reprezintă orice persoană, română sau străină, care eliberează certificate sau care prestează alte servicii legate de semnătura electronică;

14. furnizor de servicii de certificare calificată este acel furnizor de servicii de certificare care eliberează certificate calificate;

15. produs asociat semnăturii electronice reprezintă software sau hardware, destinat a fi utilizat de un furnizor de servicii de certificare pentru prestarea serviciilor legate de semnătura electronică sau destinat a fi utilizat pentru crearea ori verificarea semnăturii electronice.

CAPITOLUL II: Regimul juridic al înscrisurilor în formă electronică
Art. 5
Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, este asimilat, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele sale, cu înscrisul sub semnătură privată.

Art. 6
Înscrisul în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică, recunoscut de către cel căruia i se opune are acelaşi efect ca actul autentic între cei care l-au subscris şi între cei care le reprezintă drepturile.

Art. 7
În cazurile în care, potrivit legii, forma scrisă este cerută ca o condiţie de probă sau de validitate a unui act juridic, un înscris în formă electronică îndeplineşte această cerinţă dacă i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat şi generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii.

Art. 8
1. În cazul în care una dintre părţi nu recunoaşte înscrisul sau semnătura, instanţa va dispune întotdeauna ca verificarea să se facă prin expertiză tehnică de specialitate.
2. În acest scop, expertul sau specialistul este dator să solicite certificate calificate, precum şi orice alte documente necesare, potrivit legii, pentru identificarea autorului înscrisului, a semnatarului ori a titularului de certificat.

Art. 9
1. Partea care invocă înaintea instanţei o semnătură electronică extinsă trebuie să probeze că aceasta îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 pct. 4.
2. Semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat este prezumată a îndeplini condiţiile prevăzute la art. 4 pct. 4.

Art. 10
1. Partea care invocă înaintea instanţei un certificat calificat trebuie să probeze că furnizorul de servicii de certificare care a eliberat respectivul certificat îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 20.

2. Furnizorul de servicii de certificare acreditat este prezumat a îndeplini condiţiile prevăzute la art. 20.

Art. 11
1. Partea care invocă înaintea instanţei un mecanism securizat de creare a semnăturii trebuie să probeze că acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 4 pct. 8.

2. Dispozitivul securizat de generare a semnăturii, omologat în sensul prezentei legi, este prezumat a îndeplini condiţiile prevăzute la art. 4 pct. 8.
CAPITOLUL III: Furnizarea serviciilor de certificare
SECŢIUNEA 1: Dispoziţii comune

Art. 12
1. Furnizarea serviciilor de certificare nu este supusă niciunei autorizări prealabile şi se desfăşoară în concordanţă cu principiile concurenţei libere şi loiale, cu respectarea actelor normative în vigoare.

2. Furnizarea serviciilor de certificare de către furnizorii stabiliţi în statele membre ale Uniunii Europene se face în condiţiile prevăzute în Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte.

Art. 13
1. Cu 30 de zile înainte de începerea activităţilor legate de certificarea semnăturilor electronice persoanele care intenţionează să furnizeze servicii de certificare au obligaţia de a notifica autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu cu privire la data începerii acestor activităţi.

2. Odată cu efectuarea notificării prevăzute la alin. (1), furnizorii de servicii de certificare au obligaţia de a comunica autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în domeniu toate informaţiile referitoare la procedurile de securitate şi de certificare utilizate, precum şi orice alte informaţii cerute de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu.

3. Furnizorii de servicii de certificare au obligaţia de a comunica autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în domeniu, cu cel puţin 10 zile înainte, orice intenţie de modificare a procedurilor de securitate şi de certificare, cu precizarea datei şi orei la care modificarea intră în vigoare, precum şi obligaţia de a confirma în termen de 24 de ore modificarea efectuată.

4. În cazurile de urgenţă, în care securitatea serviciilor de certificare este afectată, furnizorii pot efectua modificări ale procedurilor de securitate şi de certificare, urmând să comunice, în termen de 24 de ore, autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în domeniu modificările efectuate şi justificarea deciziei luate.

5. Furnizorii de servicii de certificare sunt obligaţi să respecte, pe parcursul desfăşurării activităţii, procedurile de securitate şi de certificare declarate, potrivit alin. (2), (3) şi (4).

Formular - Conţinutul informaţional minimal al registrului de evidenţă a certificatelor

Art. 14
1. Fumizorul de servicii de certificare va asigura accesul la toate informaţiile necesare utilizării corecte şi în condiţii de siguranţă a serviciilor sale. Informaţiile respective vor fi furnizate anterior naşterii oricărui raport contractual cu persoana care solicită un certificat sau, după caz, la cererea unui terţ care se prevalează de un asemenea certificat.

2. Informaţiile prevăzute la alin. (1) vor fi formulate în scris, într-un limbaj accesibil, şi vor fi transmise prin mijloace electronice, în condiţii care să permită stocarea şi reproducerea lor.

3. Informaţiile prevăzute la alin. (1) vor face referire cel puţin la:
a) procedura ce trebuie urmată în scopul creării şi verificării semnăturii electronice;
b) tarifele percepute;
c) modalităţile şi condiţiile concrete de utilizare a certificatelor, inclusiv limitele impuse utilizării acestora, cu condiţia ca aceste limite să poată fi cunoscute de terţi;
d) obligaţiile care incumbă, potrivit prezentei legi, titularului certificatului şi furnizorului de servicii de certificare;
e) existenţa unei acreditări, dacă este cazul;
f) condiţiile contractuale de eliberare a certificatului, inclusiv eventualele limitări ale răspunderii furnizorului de servicii de certificare;
g) căile de soluţionare a litigiilor;
h) orice alte informaţii stabilite de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu.

4. Furnizorul de servicii de certificare va transmite solicitantului un exemplar al certificatului.

5. Din momentul acceptării certificatului de către solicitant, furnizorul de servicii de certificare va înscrie certificatul în registrul prevăzut la art. 17.

Art. 15
1. Persoanele fizice care prestează, conform legii, în nume propriu, servicii de certificare, precum şi personalul angajat al furnizorului de servicii de certificare, persoană fizică sau juridică, sunt obligate să păstreze secretul informaţiilor încredinţate în cadrul activităţii lor profesionale, cu excepţia celor în legătură cu care titularul certificatului acceptă să fie publicate sau comunicate terţilor.

2. Obligaţia prevăzută la alin. (1) incumbă şi personalului autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în domeniu, precum şi persoanelor împuternicite de aceasta.

3. Încălcarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) şi (2) constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

Art. 16
1. Autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu şi furnizorii de servicii de certificare au obligaţia să respecte dispoziţiile legale privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal.

2. Furnizorii de servicii de certificare nu pot colecta date cu caracter personal decât de la persoana care solicită un certificat sau, cu consimţământul expres al acesteia, de la terţi. Colectarea se face doar în măsura în care aceste informaţii sunt necesare în vederea eliberării şi conservării certificatului. Datele pot fi colectate şi utilizate în alte scopuri doar cu consimţământul expres al persoanei care solicită certificatul.

3. Atunci când se utilizează un pseudonim, identitatea reală a titularului nu poate fi divulgată de către furnizorul de servicii de certificare decât cu consimţământul titularului sau la cererea unei autorităţi publice competente.

Art. 17
1. Furnizorii de servicii de certificare au obligaţia de a crea şi de a menţine un registru electronic de evidenţă a certificatelor eliberate.

2. Registrul electronic de evidenţă a certificatelor eliberate trebuie să facă menţiune despre:
a) data şi ora exactă la care certificatul a fost eliberat;
b) data şi ora exactă la care expiră certificatul;
c) dacă este cazul, data şi ora exactă la care certificatul a fost suspendat sau revocat, inclusiv cauzele care au condus la suspendare sau la revocare.

3. Registrul electronic de evidenţă a certificatelor eliberate trebuie să fie disponibil permanent pentru consultare, inclusiv în regim online.SECŢIUNEA 2: Furnizarea serviciilor de certificare calificată

Art. 18
1. Certificatul calificat va cuprinde următoarele menţiuni:
a) indicarea faptului că certificatul a fost eliberat cu titlu de certificat calificat;
b) datele de identificare a furnizorului de servicii de certificare, precum şi cetăţenia acestuia, în cazul persoanelor fizice, respectiv naţionalitatea acestuia, în cazul persoanelor juridice;
c) numele semnatarului sau pseudonimul acestuia, identificat ca atare, precum şi alte atribute specifice ale semnatarului, dacă sunt relevante, în funcţie de scopul pentru care este eliberat certificatul calificat;
d) codul personal de identificare a semnatarului;
e) datele de verificare a semnăturii, care corespund datelor de creare a semnăturii aflate sub controlul exclusiv al semnatarului;
f) indicarea începutului şi sfârşitului perioadei de valabilitate a certificatului calificat;
g) codul de identificare a certificatului calificat;
h) semnătura electronică extinsă a furnizorului de servicii de certificare care eliberează certificatul calificat;
i) dacă este cazul, limitele utilizării certificatului calificat sau limitele valorice ale operaţiunilor pentru care acesta poate fi utilizat;
j) orice alte informaţii stabilite de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu.

2. Fiecărui semnatar i se va atribui de către furnizorul de servicii de certificare un cod personal care să asigure identificarea unică a semnatarului.

3. Generarea codului personal de identificare şi a codului de identificare a certificatului calificat se va face pe baza reglementărilor stabilite de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu.

4. La solicitarea titularului furnizorul de servicii de certificare va putea înscrie în certificatul calificat şi alte informaţii decât cele menţionate la alin. (1), cu condiţia ca acestea să nu fie contrare legii, bunelor moravuri sau ordinii publice, şi numai după o prealabilă verificare a exactităţii acestor informaţii.

5. Certificatul calificat va indica în mod expres faptul că este utilizat un pseudonim, atunci când titularul se identifică printr-un pseudonim.

Formular - Conținutul și structura certificatului calificat
Art. 19
1. La eliberarea certificatelor calificate furnizorii de servicii de certificare au obligaţia de a verifica identitatea solicitanţilor exclusiv pe baza actelor de identitate.

2. La eliberarea fiecărui certificat calificat furnizorii au obligaţia să emită două copii de pe acesta, pe suport de hârtie, dintre care un exemplar este pus la dispoziţie titularului, iar celălalt este păstrat de către furnizori o perioadă de 10 ani.

Formular - Informaţii puse la dispoziţie de clienţi în vederea certificării aplicaţiilor - Certificat simplu
Formular - Informaţii puse la dispoziţie de clienţi în vederea certificării aplicaţiilor - certificat calificat – persoane fizice
Formular - Informaţii puse la dispoziţie de clienţi în vederea certificării aplicaţiilor - certificat calificat - persoane juridice
Art. 20
În vederea emiterii certificatelor calificate furnizorii de servicii de certificare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să dispună de mijloace financiare şi de resurse materiale, tehnice şi umane corespunzătoare pentru garantarea securităţii, fiabilităţii şi continuităţii serviciilor de certificare oferite;
b) să asigure operarea rapidă şi sigură a înregistrării informaţiilor prevăzute la art. 17, în special operarea rapidă şi sigură a unui serviciu de suspendare şi revocare a certificatelor calificate;
c) să asigure posibilitatea de a se determina cu precizie data şi ora exactă a eliberării, a suspendării sau a revocării unui certificat calificat;
d) să verifice, cu mijloace corespunzătoare şi conforme dispoziţiilor legale, identitatea şi, dacă este cazul, atributele specifice ale persoanei căreia îi este eliberat certificatul calificat;
e) să folosească personal cu cunoştinţe de specialitate, experienţă şi calificare, necesare pentru furnizarea serviciilor respective, şi, în special, competenţă în domeniul gestiunii, cunoştinţe de specialitate în domeniul tehnologiei semnăturii electronice şi o practică suficientă în ceea ce priveşte procedurile de securitate corespunzătoare; de asemenea, să aplice procedurile administrative şi de gestiune adecvate şi care corespund standardelor recunoscute;
f) să utilizeze produse asociate semnăturii electronice, cu un înalt grad de fiabilitate, care sunt protejate împotriva modificărilor şi care asigură securitatea tehnică şi criptografică a desfăşurării activităţilor de certificare a semnăturii electronice;
g) să adopte măsuri împotriva falsificării certificatelor şi să garanteze confidenţialitatea în cursul procesului de generare a datelor de creare a semnăturilor, în cazul în care furnizorii de servicii de certificare generează astfel de date;
h) să păstreze toate informaţiile cu privire la un certificat calificat pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data încetării valabilităţii certificatului, în special pentru a putea face dovada certificării în cadrul unui eventual litigiu;
i) să nu stocheze, să nu reproducă şi să nu dezvăluie terţilor datele de creare a semnăturii, cu excepţia cazului în care semnatarul solicită aceasta;
j) să utilizeze sisteme fiabile pentru stocarea certificatelor calificate, astfel încât: numai persoanele autorizate să poată introduce şi modifica informaţiile din certificate; exactitatea informaţiei să poată fi verificată; certificatele să poată fi consultate de terţi doar în cazul în care există acordul titularului acestora; orice modificare tehnică, care ar putea pune în pericol aceste condiţii de securitate, să poată fi identificată de persoanele autorizate;
k) orice alte condiţii stabilite de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu.

Formular - Conţinutul informaţional minimal al registrului de evidenţă a certificatelor
Art. 21
Furnizorii de servicii de certificare calificată sunt obligaţi să folosească numai dispozitive securizate de creare a semnăturii electronice.

Art. 22
1. Fumizorul de servicii de certificare calificată trebuie să dispună de resurse financiare pentru acoperirea prejudiciilor pe care le-ar putea cauza cu prilejul desfăşurării activităţilor legate de certificarea semnăturilor electronice.

2. Asigurarea se realizează fie prin subscrierea unei poliţe de asigurare la o societate de asigurări, fie prin intermediul unei scrisori de garanţie din partea unei instituţii financiare de specialitate, fie printr-o altă modalitate stabilită prin decizie a autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în domeniu.

3. Suma asigurată şi suma acoperită prin scrisoarea de garanţie sunt stabilite de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu.

SECŢIUNEA 3: Suspendarea şi încetarea valabilităţii certificatelor

Art. 23
1. Orice furnizor de servicii de certificare are obligaţia de a suspenda certificatul în termen de 24 de ore din momentul în care a luat cunoştinţă sau trebuia şi putea să ia cunoştinţă despre apariţia oricăruia dintre următoarele cazuri:
a) la cererea semnatarului, după o prealabilă verificare a identităţii acestuia;
b) în cazul în care o hotărâre judecătorească dispune suspendarea;
c) în cazul în care informaţiile conţinute în certificat nu mai corespund realităţii, dacă nu se impune revocarea certificatului;
d) în orice alte situaţii care constituie cazuri de suspendare a certificatelor eliberate, potrivit procedurilor de securitate şi de certificare declarate de furnizor în baza art. 13.

2. Orice furnizor de servicii de certificare are obligaţia de a revoca certificatul în termen de 24 de ore din momentul în care a luat cunoştinţă sau trebuia şi putea să ia cunoştinţă despre apariţia oricăruia dintre următoarele cazuri:
a) la cererea semnatarului, după o prealabilă verificare a identităţii acestuia;
b) la decesul sau punerea sub interdicţie a semnatarului;
c) în cazul în care o hotărâre judecătorească definitivă dispune revocarea;
d) dacă se dovedeşte în mod neîndoielnic că certificatul a fost emis în baza unor informaţii eronate sau false;
e) în cazul în care informaţiile esenţiale conţinute în certificat nu mai corespund realităţii;
f) atunci când confidenţialitatea datelor de creare a semnăturii a fost încălcată;
g) în cazul în care certificatul a fost utilizat în mod fraudulos;
h) în orice alte situaţii care constituie cazuri de revocare a certificatelor eliberate, potrivit procedurilor de securitate şi de certificare declarate de furnizor în baza art. 13.

3. Furnizorul de servicii de certificare îl va informa de urgenţă pe titular despre suspendarea sau revocarea certificatului, împreună cu motivele care au stat la baza deciziei sale.

4. Furnizorul de servicii de certificare va înscrie menţiunea de suspendare sau de revocare a certificatului în registrul electronic de evidenţă a certificatelor eliberate prevăzut la art. 17, în termen de 24 de ore din momentul în care a luat cunoştinţă sau trebuia şi putea să ia cunoştinţă despre adoptarea deciziei respective.

5. Suspendarea sau revocarea va deveni opozabilă terţilor de la data înscrierii sale în registrul electronic de evidenţă a certificatelor.

Art. 24
1. În cazul în care furnizorul de servicii de certificare intenţionează să înceteze activităţile legate de certificarea semnăturilor electronice sau află că va fi în imposibilitate de a continua aceste activităţi, el va informa, cu cel puţin 30 de zile înainte de încetare, autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu despre intenţia sa, respectiv despre existenţa şi natura împrejurării care justifică imposibilitatea de continuare a activităţilor.

2. Furnizorului de servicii de certificare îi revine obligaţia ca, în situaţia în care se află în imposibilitate de a continua activităţile legate de certificarea semnăturilor electronice şi nu a putut prevedea această situaţie cu cel puţin 30 de zile înainte ca încetarea activităţilor să se producă, să informeze autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu, în termen de 24 de ore din momentul în care a luat cunoştinţă sau trebuia şi putea să ia cunoştinţă despre imposibilitatea continuării activităţilor. Informarea trebuie să se refere la existenţa şi natura împrejurării care justifică imposibilitatea de continuare a activităţilor.

3. Furnizorul de servicii de certificare poate transfera, în tot sau în parte, activităţile sale unui alt furnizor de servicii de certificare. Transferul va opera potrivit următoarelor condiţii:
a) furnizorul de servicii de certificare va înştiinţa fiecare titular de certificate neexpirate, cu cel puţin 30 de zile înainte, despre intenţia sa de transferare a activităţilor legate de certificarea semnăturilor electronice către un alt furnizor de servicii de certificare;
b) furnizorul de servicii de certificare va menţiona identitatea furnizorului de servicii de certificare căruia intenţionează să îi transfere activităţile sale;
c) furnizorul de servicii de certificare va face cunoscute fiecărui titular de certificat posibilitatea de a refuza acest transfer, precum şi termenul şi condiţiile în care refuzul poate fi exercitat; în lipsa unei acceptări exprese a titularului, în termenul precizat de furnizorul de servicii de certificare, certificatul va fi revocat de către acesta din urmă.

4. Furnizorul de servicii de certificare, aflat în unul dintre cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2), ale cărui activităţi nu sunt preluate de un alt furnizor de servicii de certificare, va revoca certificatele în termen de 30 de zile de la data înştiinţării titularilor de certificate şi va lua măsurile necesare pentru asigurarea conservării arhivelor sale, precum şi pentru asigurarea prelucrării datelor personale, în condiţiile legii.

Formular - Macheta formularului de informare cu privire la încetarea activităţii unui furnizor de servicii de certificare
5. Sunt considerate cazuri de imposibilitate de continuare a activităţilor legate de certificarea semnăturilor electronice, în înţelesul prezentului articol, dizolvarea sau lichidarea, voluntară ori judiciară, falimentul, precum şi orice altă cauză de încetare a activităţii, cu excepţia aplicării sancţiunilor prevăzute la art. 33 alin. (2) şi (3).
CAPITOLUL IV: Monitorizare şi control
SECŢIUNEA 1: Autoritatea de reglementare şi supraveghere

Art. 25
Responsabilitatea aplicării dispoziţiilor prezentei legi şi a reglementărilor legate de aceasta revine autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în domeniu.

Art. 26
1. În termen de cel mult 18 luni de la data publicării legii în Monitorul Oficial al României, Partea I, se va înfiinţa autoritatea publică specializată, cu atribuţii de reglementare şi de supraveghere în domeniu, în sensul prezentei legi.

2. Până la înfiinţarea autorităţii menţionate la alin. (1) atribuţiile acesteia, în sensul prezentei legi, revin Ministerului pentru Societatea Informaţională.

__________ *) În prezent, Ministerul pentru Societatea Informaţională exercită atribuţiile autorităţii de reglementare şi supraveghere în domeniul semnăturii electronice, prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, conform art. 4 pct. 57 din Hotărârea Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Societatea Informaţională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 5 august 2013, cu modificările ulterioare.

Art. 27
Ministerul pentru Societatea Informaţională poate delega, în tot sau în parte, atribuţiile sale de supraveghere, în sensul prezentei legi, unei alte autorităţi publice aflate în coordonare.

Art. 28
1. La data intrării în vigoare a prezentei legi se înfiinţează Registrul furnizorilor de servicii de certificare, denumit în continuare Registru, care se constituie şi se actualizează de către autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu. De la data înfiinţării autorităţii publice specializate prevăzute la art. 26 Registrul va fi preluat şi actualizat de această autoritate.

2. Registrul constituie evidenţa oficială:
a) a furnizorilor de servicii de certificare care au sediul în România;
b) a furnizorilor de servicii de certificare cu sediul sau domiciliul în alt stat, ale căror certificate calificate sunt recunoscute conform art. 40.

3. Registrul are rolul de a asigura, prin efectuarea înregistrărilor prevăzute de prezenta lege, stocarea datelor de identificare şi a unor informaţii legate de activitatea furnizorilor de servicii de certificare, precum şi informarea publicului cu privire la datele şi informaţiile stocate.

4. Conţinutul şi structura Registrului se stabilesc, prin reglementări, de către autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu.

Art. 29
1. Înregistrarea în Registrul prevăzut la art. 28 a datelor de identificare şi a informaţiilor necesare cu privire la activitatea furnizorilor de servicii de certificare menţionaţi la art. 28 alin. (2) se efectuează pe bază de cerere individuală, care trebuie introdusă la autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu, cel mai târziu la data începerii activităţii furnizorului.

2. Conţinutul obligatoriu al cererii prevăzute la alin. (1) şi documentaţia necesară se stabilesc prin reglementări de către autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu.

Art. 30
1. Registrul este public şi se actualizează permanent.

2. Condiţiile ţinerii Registrului, accesul efectiv la informaţiile pe care le conţine, informaţiile care pot fi oferite solicitanţilor şi modul de actualizare a acestuia se stabilesc prin normele tehnice şi metodologice emise de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu.

SECŢIUNEA 2: Supravegherea activităţii furnizorilor de servicii de certificare

Art. 31
1. Autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu va putea, din oficiu sau la solicitarea oricărei persoane interesate, să verifice sau să dispună verificarea conformităţii activităţilor unui furnizor de servicii de certificare cu dispoziţiile prezentei legi sau cu reglementări emise de către autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu.

2. Atribuţiile de control ce revin autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în domeniu, potrivit alin. (1), sunt exercitate de personalul anume împuternicit în acest sens.

3. În vederea exercitării controlului, personalul cu atribuţii de control este autorizat:
a) să aibă acces liber, permanent, în orice loc în care se află echipamentele necesare furnizării de servicii de certificare, în condiţiile legii;
b) să solicite orice document sau informaţie necesară în vederea realizării controlului;
c) să verifice punerea în aplicare a oricăror proceduri de securitate sau de certificare utilizate de furnizorul de servicii de certificare supus controlului;
d) să sigileze orice echipamente necesare furnizării de servicii de certificare sau să reţină orice document ce are legătură cu această activitate, pe o perioadă care nu poate depăşi 15 zile, dacă această măsură se impune;
e) să ia orice alte asemenea măsuri, în limitele legii.

4. Personalul cu atribuţii de control este obligat:
a) să nu dezvăluie datele de care a luat cunoştinţă cu ocazia exercitării atribuţiilor sale;
b) să păstreze confidenţialitatea surselor de informaţii în legătură cu sesizările sau plângerile primite.

Art. 32
1. Furnizorii de servicii de certificare au obligaţia de a facilita exercitarea atribuţiilor de control de către personalul anume împuternicit în acest sens.

2. În cazul neîndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1), în afară de aplicarea sancţiunii prevăzute la art. 44 lit. c), autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu va putea să suspende activitatea furnizorului până la data la care acesta va coopera cu personalul de control.

Art. 33
1. Dacă în urma controlului efectuat se constată nerespectarea dispoziţiilor prezentei legi şi a reglementărilor emise de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu, aceasta va solicita furnizorului de servicii de certificare să se conformeze, în termenul pe care îl va stabili, dispoziţiilor legale. În acest caz, autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu poate dispune suspendarea activităţii furnizorului.

2. Neîndeplinirea în termenul stabilit a obligaţiei de conformare prevăzute la alin. (1) constituie motiv pentru autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu de a dispune încetarea activităţii furnizorului de servicii de certificare şi radierea acestuia din Registru.

3. În cazul în care se constată o încălcare gravă a dispoziţiilor legale, autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu poate dispune direct şi imediat încetarea activităţii furnizorului de servicii de certificare şi radierea acestuia din Registru.

Art. 34
1. În cazul în care dispune încetarea activităţii unui furnizor de servicii de certificare, autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu va asigura fie revocarea certificatelor furnizorului de servicii de certificare şi ale semnatarilor, fie preluarea activităţii sau cel puţin a registrului electronic de evidenţă a certificatelor eliberate şi a serviciului de revocare a acestora de către un alt furnizor de servicii de certificare, cu acordul acestuia.

2. Semnatarii vor fi informaţi imediat de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu despre încetarea activităţii furnizorului, precum şi despre revocarea certificatelor sau preluarea acestora de către un alt furnizor.

3. Dacă activitatea furnizorului de servicii de certificare nu este preluată de către un alt furnizor, furnizorul de servicii de certificare este obligat să asigure revocarea tuturor certificatelor eliberate de el. Autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu va revoca certificatele, pe cheltuiala furnizorului, dacă acesta nu îşi îndeplineşte obligaţia.

4. Autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu va prelua şi va menţine arhivele şi registrul electronic de evidenţă a certificatelor eliberate de furnizorul de servicii de certificare a cărui activitate nu a fost preluată de către un alt furnizor.

Art. 35
1. Radierea furnizorilor de servicii de certificare din Registru se efectuează pe baza comunicării făcute de către furnizor autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în domeniu cu cel puţin 30 de zile înainte de data încetării activităţii sale.

2. Radierea se poate efectua şi din oficiu de către autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu, în situaţia în care aceasta constată pe orice altă cale că furnizorul şi-a încetat activitatea.

SECŢIUNEA 3: Acreditarea voluntară

Art. 36
1. În scopul asigurării unui grad sporit de securitate a operaţiunilor şi al protejării corespunzătoare a drepturilor şi intereselor legitime ale beneficiarilor de servicii de certificare, furnizorii de servicii de certificare care doresc să îşi desfăşoare activitatea ca furnizori acreditaţi pot solicita obţinerea unei acreditări din partea autorităţii de reglementare şi supraveghere specializate în domeniu.

2. Condiţiile şi procedura acordării, suspendării şi retragerii deciziei de acreditare, conţinutul acestei decizii, durata ei de valabilitate, precum şi efectele suspendării şi ale retragerii deciziei se stabilesc de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu, prin reglementări, cu respectarea principiilor obiectivităţii, transparenţei, proporţionalităţii şi tratamentului nediscriminatoriu.

Art. 37
1. Furnizorii de servicii de certificare acreditaţi în condiţiile prezentei legi au dreptul de a folosi o menţiune distinctivă care să se refere la această calitate în toate activităţile pe care le desfăşoară, legate de certificarea semnăturilor.

2. Furnizorii de servicii de certificare acreditaţi în condiţiile prezentei legi sunt obligaţi să solicite efectuarea unei menţiuni în acest sens în Registru.

SECŢIUNEA 4: Omologarea

Art. 38
1. Conformitatea dispozitivelor securizate de creare a semnăturii electronice cu prevederile prezentei legi se verifică de către agenţii de omologare, persoane juridice de drept public sau de drept privat, agreate de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu, în condiţiile stabilite prin reglementări emise de aceasta.

2. În urma îndeplinirii procedurii de verificare se emite certificatul de omologare a dispozitivului securizat de creare a semnăturii electronice. Certificatul poate fi retras în cazul în care agenţia de omologare constată că dispozitivul securizat de creare a semnăturii electronice nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute în prezenta lege.

3. Condiţiile şi procedura de agreare a agenţiilor de omologare se stabilesc prin reglementări de către autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu. 4. Decizia de agreare se emite de către autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu.

Art. 39
1. Autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu veghează la respectarea, de către agenţiile de omologare, a prevederilor prezentei legi, a reglementărilor emise, precum şi a dispoziţiilor cuprinse în decizia de agreare.

2. Prevederile art. 31-32 se aplică în mod corespunzător controlului exercitat de autoritatea de reglementare şi supraveghere specializată în domeniu asupra activităţii agenţiilor de omologare.

CAPITOLUL V: Recunoaşterea certificatelor eliberate de furnizorii de servicii de certificare străini
Art. 40
Certificatul calificat eliberat de către un furnizor de servicii de certificare cu domiciliul sau cu sediul într-un alt stat este recunoscut ca fiind echivalent din punct de vedere al efectelor juridice cu certificatul calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare cu domiciliul sau cu sediul în România, dacă:
a) furnizorul de servicii de certificare cu domiciliul sau sediul în alt stat a fost acreditat în cadrul regimului de acreditare, în condiţiile prevăzute de prezenta lege;
b) un furnizor de servicii de certificare acreditat, cu domiciliul sau cu sediul în România, garantează certificatul;
c) certificatul sau furnizorul de servicii de certificare care l-a eliberat este recunoscut prin aplicarea unui acord bilateral sau multilateral între România şi alte state sau organizaţii internaţionale, pe bază de reciprocitate.